Quạt Hướng Trục Thông Gió Vuông – ISAF02

3,210,000