Quạt Hướng Trục Thông Gió Vuông – ISAF04

3,100,000